Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik

Kancelaria Komornicza nr I we Włoszczowie

Komornik Sądowy

Funkcjonariusz publiczny działający przy Sądzie Rejonowym, do którego zadań należy wykonywanie czynności egzekucyjnych w sprawach cywilnych (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach) oraz innych czynności przekazanych na podstawie odrębnych przepisów. Komornik Sądowy przy wykonywaniu czynności podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa.

Komornik w 2024 roku przyjmuje sprawy egzekucyjne z obszaru całej apelacji krakowskiej, stosownie do treści art. 10 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 roku.

Zasięg Terytorialny

Komornik Sądowy realizuje, zgodnie z ustawą następujące zadania:

  • wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;

  • wykonuje inne tytuły wykonawcze wydane na podstawie odrębnych przepisów oraz tytuły egzekucyjne, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;

  • sporządza protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora;

  • doręcza zawiadomienia sądowe, obwieszczenia, protesty i zażalenia oraz inne dokumenty za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty na wniosek organizatora licytacji;

  • sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;

  • weryfikuje istnienie i treść tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

Licytacje Komornicze

Wnioski Egzekucyjne